Programul National De Dezvoltare Rurala 2014-2020

PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:

  • I. Competitivitatea și dezvoltarea locală
  • II. Oamenii și societatea
  • III. Infrastructura
  • IV. Resursele
  • V. Administrația și guvernarea

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:
- OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole (P2+P3)
- OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice (P4 +P5)
- OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)

P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură
P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
P6 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale

I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și infrastructură rurală:

M4 Investiții în active fizice – 2,071mld euro (FEADR+contribuție națională)
- sM 4.1 Investiţii în exploataţii agricole – contribuție OT 3 și OT 4
- sM 4.2 Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole –contribuție OT 3 și OT 8
- sM 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere – contribuție OT 3 și OT 5

M6 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor – 0,993 mld (FEADR+contribuție națională)
- sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – contribuție OT 3
- sM 6.2 Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale - contribuție OT 8
- sM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – contribuție OT 3
- sM 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole –contribuție OT 4 și OT 8
- sM 6.5 Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și transferă definitiv exploatația altui fermier - contribuție OT 3

M7 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale – 1,298 mld euro (FEADR+contribuție națională)
- sM 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – contribuție OT 9
- sM 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural –contribuție OT 9

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);
• Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing,
depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
• Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de fermieri;
• Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
• Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

• Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;
• Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale), infrastructură educațională, medicală șI socială;
• Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;
• Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea locală;

• Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;
• Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale), infrastructură educațională, medicală șI socială;
• Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;
• Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea locală;

II. Măsuri de mediu și climă:

M8 Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor -124, 3 mil euro (FEADR + contribuție națională)
- sM 8.1 Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite – contribuție la OT 4

M10 Plăți pentru agro mediu și climă – 999,9 mld euro - contribuție la OT 5 șI OT 6
- sM 10.1 Plăţi de agro-mediu şi climă
- sM 10.2 Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon

M11 Agricultură ecologică- 236,1 mil euro - contribuție la OT 5 și OT 6
- sM 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
- sM 11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică

M13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice - 1,330 mld euro - contribuție la OT 5 și OT 6
- sM 13.1 Plăți compensatorii în zona montană
- sM 13.2 Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
- sM 13.3 Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice

M15 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor- 117,6 mil euro - contribuție la OT 5 și OT 6
- sM 15.1 Plăți pentru angajamente de silvo-mediu

Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:
• Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
• Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;
• Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice;
• Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

III. M 19 - LEADER – 724,8 mil euro (FEADR+contribuție națională) – contribuție OT 9:

- sM 19.1 Sprijin pregătitor
- sM 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
- sM 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală
- sM 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

IV. Subprogram dedicat sectorului pomicol – 378,9 mil euro (FEADR+contribuție națională) - contribuție OT 3:

M 4 a - Investiții în active fizice (sM 4.1 a Investiţii în exploataţii agricole, sM 4.2 a Investiţii în procesarea și marketingul produselor agricole) – 353,4 mil euro
M16 a – Cooperare – 16,7 mil euro
M 9 - Grupuri de producători -8,9 mil euro

V. Măsuri suport:

M1 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare -55,9 mil euro (FEADR + contribuție națională)

- sM 19.1 Sprijin pregătitor
- sM 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
- sM 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală
- sM 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

M2 Servicii de consiliere - 59,3 mil euro (FEADR + contribuție națională) – contribuție OT 1

M16 Cooperare - 14,5 mil euro (FEADR + contribuție națională) – contribuție OT 1

M17 Gestionarea riscurilor - 235,3 mil euro (FEADR + contribuție națională) – contribuție OT 3

M20 Asistență tehnică, inclusiv Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală - 209,8 mil euro (FEADR + contribuție națională)

Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Obiectiv general:

- PO Competitivitate (finanțat prin FEDR) susține creșterea inteligentă, promovarea economiei bazate pe cunoaștere și inovare, prin investiții în:
- Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice si inovării.
- Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor.

PO Competitivitate răspunde la 4 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:

I. Competitivitatea și dezvoltarea locală;
II. Oamenii și societatea;
III. Infrastructura;
IV. Resursele;
V. Administrația și guvernarea.

Alocări financiare:

Programul Operațional Competitivitate ‐ 1,33 mld. Euro:
- Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor: 797.872.340 euro (60% din POC).
- Axa Prioritară 2 ‐ Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă: 531.914.894 euro (40% din POC).

Elemente de noutate 2014-2020 faţă de 2007-2013:

- Investițiile în CDI vor fi realizate numai în legătură cu ariile identificate în strategia națională de CDI ca fiind de ”specializare inteligentă” (smart specialization).
- Vor fi sprijinite parteneriatele între întreprinderi și instituţii de cercetare în scopul creșterii transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI pentru dezvoltarea de produse și procese bazate pe CDI și pe cererea pieţei.
- Investițiile TIC vor fi orientate inclusiv către îmbunătăţirea mediului digital de asigurare a serviciile publice pentru cetăţeni şi mediul de afaceri (evenimente de viață).

Competitivitate şi CDI:

Obiective specifice:

- Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor.

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior.
1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență.
Orientări principale:
- Susține creșterea cercetării-dezvoltării și inovării cu finanțare privată.
- Promovează orientarea cercetării către piață.
- Este orientat în principal către patru domenii de specializare inteligentă:
1) bioeconomie;
2) tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
3) energie, mediu și schimbări climatice;
4) eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
- Susține cercetarea în sănătate, ca domeniu prioritar național.
- Utilizează instrumente financiare (credite și garanții).
- Introduce susținerea prin capital de risc (în premieră) pentru ideile inovative, de tip seed și pre-seed (accelerator).
- Sprijină cu prioritate înfiinţarea/dezvoltarea de infrastructuri CD în organizaţii de tip cluster.
Categorii de intervenţii finantate:
- Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.
- Măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative.
- Credite şi garanţii în favoarea IMM-urilor inovatoare şi a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă.
- Sprijinirea spin-off-urilor şi start –up-urilor inovatoare.
- Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships).
- Mari infrastructuri de CD (inclusiv 2 proiecte majore: ELI –NP șI Danubius).
- Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale.
- Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale.
- Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CDI.

- Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

2.1. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, elearning, incluziune digitală, cultură online și e-sănătate.
2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC.
2.3. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală.
Competitivitate şi TIC:
Orientări principale:
- Patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:
a) e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media.
b) TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură.
c) e-Comerţ, inovare în TIC.
d) Infrastructura de bandă largă și servicii digitale
- Orientare către principii de tipul e-guvernare 2.0, servicii publice on-line, în forme intuitive și evenimente de viață.
E-guvernare:
- Implementarea Strategiei naţionale în domeniul TIC (Agenda Digitală pentru Romania), implică utilizarea principiilor de tipul e-guvernare 2.0, care răspund direct nevoilor întreprinderilor și ale cetățenilor, sub formă intuitivă de afaceri sau de evenimente de viață.
- Scopul final este ca un număr de 36 de evenimente de viață, care implică utilizarea serviciilor publice, să fie acoperite în mediul online. Cele 36 de evenimente de viață
grupate în 8 categorii sunt următoarele: stare civilă; activitatea agenţilor economici; drepturi şi obligaţii cetăţeneşti; muncă, familie şi protecţie socială; afaceri externe; parcurs educaţional; servicii medicale; promovare turism.
Categorii de intervenţii finanţate:
- Dezvoltarea, consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor.
- Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice.
- Asigurarea utilizării tehnologiilor cloud computing și a tehnologiilor de colaborare media sociale.
- Promovarea și utilizarea datelor deschise (Open Data) și a bazelor de date de dimensiuni mari (Big Data) pentru analiza și raportarea datelor la nivel național.
- Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital, inclusiv prin infrastructuri sistemice TIC în domeniul educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.
- Creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/ poli de competitivitate.
- Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic.
- Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

- PO Capital Uman susține creșterea economică incluzivă, prin investiții în:
- Încurajarea ocupării și a mobilității forței de muncă, în special în rândul tinerilor și a persoanelor situate în afara pieței muncii.
- Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei.
- Susținerea educației, dezvoltarea competențelor și încurajarea învățării pe tot parcursul vieții.
- Provocările de dezvoltare din AP:
I. Competitivitatea și dezvoltarea locală.
II. Oamenii și societatea.
III. Infrastructura.
IV. Resursele.
V. Administrația și guvernarea.

Axe prioritare PO CU:

AP 1: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri.
AP 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.
AP 3: Locuri de muncă pentru toți.
AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
AP 5: CLLD.
AP 6: Educație și competențe.
AP 7: Asistenţă tehnică.

Axele prioritare 1-2:

- Măsuri:
- Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor mai bune opțiuni de sprijin -educație, formare, ocupare- sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinație a celor trei opţiuni de sprijin.
- Programe de formare profesională.
- Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi non-formal.
- Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii.
- Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi.
- Consiliere şi formare în domeniul antreprenoriatului.
- Sprijin financiar tinerii care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/ regiune prin prime de mobilitate și/ sau de instalare.

Axa prioritară 3:

Grup țintă: persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special:
- şomerii pe termen lung;
- persoanele inactive;
- lucrătorii în vârstă (55‐64 ani);
- persoanele de etnie romă;
- persoanele cu dizabilităţi;
- alte grupuri vulnerabile;
- persoanele din mediul rural.
- Categorii de intervenții prevăzute:
- Îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă și a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung, lucrătorii în vârstă
(55‐64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, persoanele din mediul rural şi alte grupuri vulnerabile.
- Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi.
- Stimularea participării angajatorilor la formarea profesională a angajaților.
- Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor.
- Modernizarea SPO.

Axa prioritară 4:

- Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie (domenii vizate: educație, stimulente pentru ucenicie și stagii, sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție, sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate medicale și sociale furnizate la nivelul comunității, acțiuni de facilitare și mediere a relațiilor dintre diverșii actori relevanți).
- Creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.
- Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social.
- Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale şi de asistenţă medicală.
- Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii (accent pe tranziția de la sistemul instituționalizat către serviciile oferite la nivelul comunității).

Axa prioritară 5:

- Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie.
- Persoanele expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, în special: copiii, şomerii și persoanele cu venituri foarte scăzute, persoanele vârstnice, populaţia de etnie romă, persoanele cu dizabilități.
- Orientări principale:
- Apeluri comune POCU/POR (urban) șI POCU/PNDR (rural) pentru intervenții integrate.
- Prioritate pentru comunitățile cu populație romă semnificativă.
- Încurajarea dezvoltării economiei sociale, inclusiv a antreprenoriatului social, inclusiv prin utilizarea instrumentelor financiare.
- Introducerea mecanismelor de tip global grant, alături de apelurile de proiecte.

Axa prioritară 6:

- Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu șI promovarea accesului la învățământul preșcolar, primar șI secundar de calitate.
- Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a accesului la acestea.
- Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții.

Elemente de noutate 2014-2020 faţă de 2007-2013:

- Alocări speciale din Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru tineri” (YEI): integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, pentru 3 regiuni eligibile în care rata şomajului în rândul tinerilor este mai mare de 25%: Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia.
- Măsuri orientate către angajarea pe cont propriu (self employment) şi încurajarea antreprenoriatului, inclusiv sprijin pentru înființarea unor întreprinderi, inclusiv prin utilizarea instrumentelor financiare.
- Măsuri dedicate comunităţi dezavantajate, în particular comunităţile de romi.
- Accent pe proiecte integrate care răspund nevoilor comunității (domenii vizate: educație, ocupare, servicii sociale și de sănătate, locuire, voluntariat).
- Scheme care vizează încurajarea antreprenoriatul social, inclusiv prin utilizarea instrumentelor financiare.
- Utilizarea de scheme de global grants ȋn implementarea intervențiilor (cu precădere pentru antreprenoriat, incluziune socială).
- Utilizarea instrumentului CLLD.

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

POIM 2014-2020 cuprinde nouă Axe Prioritare:

Transport

- AP1 - Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României;
- AP2 - Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN-T;
- AP3 - Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul;

Mediu și schimbări climatice

- AP4 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
- AP5 - Protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate istoric şi monitorizarea calității aerului;
- AP6 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor;

Energie curată şi eficienţă energetică

- AP7 - Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;
- AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale;

Infrastructură în regiunea București – Ilfov

- AP9 - Dezvoltarea infrastructurii urbane în București ‐ Ilfov.

Transport
- AP1: Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României.
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere (autostrăzi, drumuri naționale, drumuri
expres), feroviare și navale pe reţeaua TEN-T.
- AP2: Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN-T.
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, incl. variante de ocolire, infrastructură feroviară prin electrificări și dotare cu material rulant, infrastructură portuară şi aeroportuară).
- AP3: Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul.
Transport intermodal, siguranță rutieră, reducerea impactului asupra mediului, infrastructură modernizată la punctele de frontieră, eficientizarea sistemului de transport.
- AP9 (O.S. 9.2): Dezvoltarea infrastructurii urbane în București-Ilfov.
Dezvoltarea infrastructurii de transport urban subteran în București – Ilfov prin extinderea magistralelor de metrou și modernizarea rețelei existente, achiziționarea de material rulant pentru noile tronsoane de metrou.
- PO Infrastructură Mare asigură dezvoltarea rețelei TEN-T centrale și globale la care se racordează drumurile județene și locale finanțate prin POR sau PNDR.
- Proiectele finanțabile sunt cele prioritizate după testarea în cadrul Modelului Naţional de Transport dezvoltat în Master Planul General de Transport, însă se va finanţa şi faza a II-a a proiectelor POS T acceptate de CE.
- Principalii beneficiari eligibili:
- Administratorii de infrastructură rutieră, feroviară, navală, portuară, aeroportuară şi de metrou, desemnați conform legii.
- Alți potenţiali beneficiari în afara administratorilor de infrastructură:
- Autorităţi ale administraţiei publice centrale cu atribuții în gestionarea birourilor
vamale.
- Instituţii responsabile cu reforma structurală în sectorul de transport.
- Autoritățile publice locale:
- Centrele intermodale (validate de MPGT): autorităţi publice locale, Ministerul Transporturilor, unităţile din coordonarea sau sub autoritatea MT. Operarea infrastructurii intermodale poate fi concesionată mediului privat.
- Siguranţa rutieră: Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor, infrastructură rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane.

Mediu și schimbări climatice

- AP4 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor.
- Investiţii în sectorul apă și apă uzată pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al UE, prin continuarea dezvoltării proiectelor de integrate de apă și apă uzată.
- Investiţii în sectorul deşeuri pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al UE, prin continuarea dezvoltării proiectelor de management integrat al deșeurilor de la nivelul
județelor.
- AP5 - Protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate istoric şi monitorizarea calității aerului.
- AP6 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor.
- Măsuri non-structurale, orientate spre combaterea riscurilor generate de schimbările climatice (în special inundații și secetă), completate prin proiecte de infrastructură (amenajarea cursurilor râurilor, îndiguiri etc.).
- Investiții pentru reducerea eroziunii costiere pe malul Mării Negre.
- Dezvoltarea capacității de răspuns în situații de urgență a serviciilor profesioniste șI voluntare.
- Beneficiari eligibili:
- Autoritățile publice locale:
- Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor - AP4.
- Decontaminarea siturilor poluate istoric, acolo unde poluatorul nu poate fi identificat şi unde există un impact negativ asupra sănătăţii umane - AP5.
- Măsuri de protejare a biodiversității, acolo unde APL-urile sau structuri din subordine au calitatea de custozi sau administratori de arii protejate/situri Natura 2000 - AP5.
- Alți beneficiari de la nivel local/ ONG-uri:
- Operatorii regionali de apă - AP4.
- Măsuri de protejare a biodiversității, acolo unde ONG-urile au calitatea de custozi sau administratori de arii protejate/situri Natura 2000 - AP5.
- Autoritățile publice centrale:
- Administraţia Naţionala „Apele române”, autorităţi responsabile cu monitorizarea şi avertizarea situaţiilor meteorologice şi cu managementul situaţiilor de criză.
Energie curată şi eficienţă energetică
- AP7 - Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
- Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie a:
- Energiei electrice şi termice în centrale pe biomasă/ biogaz (inclusiv proiecte integrate: producţie şi transport/distribuţie).
- Energiei termice în centrale geotermale (inclusiv proiecte integrate: producţie şi transport/ distribuţie).
- Consolidarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN.
- Realizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, pentru consum propriu.
- Implementarea distribuției inteligente pentru consumatori rezidențiali de energie electrică (proiecte demonstrative derulate de cei 8 distribuitori regionali de energie electrică).
- Monitorizarea consumului de energie la nivelul unor platforme industriale prin contorizare inteligentă.
- Beneficiari eligibili:
- Autoritățile publice locale:
- Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie de energie electrică și/ sau termică din RES (geotermal, biomasă/biogaz) - AP7.
- Mediul privat:
- Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie de energie electrică și/ sau termică din RES (geotermal, biomasă/biogaz) - AP7.
- Rețele de distribuție pentru energia electrică de tip RES (distribuitorii de energie electrică) - AP7.
- Centrale de congenerare pentru consum propriu, de către societățI comerciale din sectorul industrial - AP7.
Alte tipuri de beneficiari:
- AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale.
- Transelectrica și Transgaz.
- Extinderea şi consolidarea rețelei electrice de transport în vederea acomodării producţiei de energie electrică din resurse regenerabile.
- Creşterea flexibilităţii Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale.
- AP9 Dezvoltarea infrastructurii urbane în București – Ilfov – OS 9.2.
- Consiliul Local al Municipiului București.
- Modernizarea sistemului de transport al energiei termice ‐ AP9.

Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020

Metodologie privind elaborarea POAT 2014-2020:

- S-a pornit de la analiza nevoilor de AT realizată cu sprijinul Grupului de Lucru Asistență Tehnică (GLAT).
- Analiza de birou (Raportul evaluării intermediare a POAT 2007-2013, raportul privind lecțiile învățate din utilizarea AT 2007-2013, analiza privind capacitatea sistemului și a beneficiarilor fondurilor ESI, Regulamente UE etc.).
- Consultări cu peste 18 instituţii partenere și cu peste 75 de reprezentanţi ai acestor instituţii sub forma de interviuri, focus grupuri (4), paneluri de experți (2). Un focus grup cu membrii CM POAT a avut loc în 26 februarie 2014.
- Primul document consultativ POAT 2014-2020 a fost publicat spre dezbatere publică pe site-ul MFE în luna martie 2014, iar cel de-al doilea în luna mai 2014.

Context:

- Pentru perioada 2014-2020, MFE a reproiectat cadrul instituțional al fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI), cu scopul de a îmbunătăți funcția de coordonare a gestionării și implementării fondurilor UE –coordonator MFE și Programe Operaționale în MFE, MDRAP și MADR.
- În acest scop, POAT 2014-2020 reprezintă un instrument important pentru utilizarea mai eficientă a asistenței tehnice și eliminarea blocajelor din sistemul fondurilor ESI.

Elemente de noutate:

- POAT va asigura pe lângă sprijinul orizontal pentru sistemul FESI și asistenta tehnică pentru POIM și POC.
- Este necesară definirea indicatorilor de rezultat, cu precizarea valorilor de bază și a țintelor pentru 2023 (în perioada 2007-2013 POAT a avut numai indicatori de realizare imediată).
- Ca și în cazul celorlalte PO, este necesară menționarea sprijinului specific pentru acțiunile teritoriale integrate (acțiuni integrate pentru dezvoltare durabilă urbană, investiții teritoriale integrate).
- Condiționalități ex-ante generale aplicabile POAT (anti-discriminare, egalitate de șanse între femei și bărbați, dizabilitățI publice și sistem statistic de indicatori).
- Acțiuni care vizează reducerea sarcinilor administrative pentru beneficiari.
- Precizarea partenerilor relevanți care au fost implicați în pregătirea programului.

Obiectivul POAT:

- Asigurarea capacității și a instrumentelor necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare și control al intervențiilor finanțate din FESI, precum și pentru o implementare eficientă, bine orientată și corectă a POAT, POIM și POC, prin intermediul a trei Axe Prioritare:

Direcţia de acţiune 1 – Beneficiari, comunicare FESI şi ȋntărire parteneriat pentru FESI.

Axa prioritară 1: Ȋntărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri.

Direcţia de acţiune 2 – Sistemul de coordonare, gestionare şi control al fondurilor ESI.

Axa prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor ESI.

Axa prioritară 3: Creşterea eficientei resurselor umane implicate ȋn sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI.

Buget POAT 2014-2020:

- Axa prioritară 1 dedicată beneficiarilor FESI și comunicării și informării FESI: 66.600.000 (31%).
- Axa prioritară 2 dedicată sistemului FESI: 54.500.000 (26%).
- Axa prioritară 3 dedicată resurselor umane FESI: 91.665.960 (43%).

Acţiuni finanţate ȋn cadrul Axei prioritare 1:

O.S: 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature
- Indicator de rezultat: Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de 70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT.
- Acţiuni sprijinite:
1.1.1. Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI și instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ȘI POC.
1.1.2. Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și asistență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ȘI POC.
O.S: 1.2. Asigurarea transparenței și a eficacității comunicării privind FESI și rolul Politicii de Coeziune a UE.
- Indicator de rezultat: Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE.
- Acţiuni sprijinite:
1.2.1. Activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC
1.2.2 Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI.

Acţiuni finanţate ȋn cadrul Axei prioritare 2:

O.S: 2.1. Ȋmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.
- Indicator de rezultat: Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare.
- Acţiuni sprijinite:
2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC.
2.1.2 Evaluare la nivelul AP si al POAT, POIM si POC si activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI.
O.S: 2.2. Dezvoltarea si menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient în vederea îmbunătățirii managementului corect al informației necesare coordonării și controlului FESI.
- Indicator de rezultat: Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO (raport anual de implementare, raportare privind cadrul de performanță, declarații de cheltuieli etc.).
- Acţiuni sprijinite:
2.2.1. Activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea si mentenanţa SMIS 2014+, MYSMIS 2014 si a altor aplicații conexe acestora, precum si a reţelei digitale si pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS 2014+, a reţelei de coordonatori si instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice.

Acţiuni finantate ȋn cadrul Axei prioritare 3:

O.S. 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.
- Indicator de rezultat: Rata medie anuală de fluctuație a personalului din sistemul FESI.
- Acţiuni sprijinite:
3.1.1. Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI.
3.1.2. Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM, POC, POR și POCTE.

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Axa Prioritară 1 -Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative și judiciare.
- Valoare alocată – 326,38 mil euro FSE.

Obiectiv specific 1.1 - Dezvoltarea planificării strategice, a bugetării pe programe și a practicilor de coordonare/cooperare/consultare în administrația publică centrală.

- Tipuri de activităţi:
- Dezvoltarea și implementarea de politici, strategii și de mecanisme de monitorizare și evaluare a acestora;
- Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management (al calităţii, al performanţei, al bugetării pe programe, al riscului etc.);
- Dezvoltarea de mecanisme de consultare și participare a părţilor interesate în procesul decizional.
- Potenţiali beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice centrale; autorităţi administrative autonome; SGG/ Cancelaria Primului Ministru; universităţi, organizaţiile
non-guvernamentale, partenerii sociali.

Obiectiv specific 1.2 - Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente moderne de management al resurselor umane.

- Tipuri de activităţi
- Identificarea şi/ sau crearea de metode inovative de asigurare a managementului resurselor umane;
- Simplificarea proceselor de recrutare, selecţie, evaluare, formare, perfecţionare, evidenţă în sistemul administraţiei publice;
- Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi control al politicilor de resurse umane în mod unitar şi coerent;
- Elaborarea şi implementarea de standarde ocupaţionale/de competenţă;
- Potenţiali beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice centrale și locale; structurile
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale; universităţi.

Obiectiv specific 1.3 - Îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar.

- Tipuri de activităţi:
- Dezvoltarea/ realizarea de analize/ evaluări/ strategii/ instrumente/ mecanisme/ proceduri etc., precum şi formarea profesională a personalului din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar;
- Formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar;
- Elaborarea de ghiduri, manuale, diverse materiale documentare etc.;
- Potenţiali beneficiari: instituţii din sistemul judiciar; autorităţi administrative autonome; ONG-uri.

Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar eficace și transparente.

- Valoare alocată - 204,68 mil euro FSE.
- Obiectiv specific 2.1 - Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetăţeni și mediul de afaceri la nivel local.

- Tipuri de activităţi:
- Identificarea şi implementarea de măsuri de îmbunătăţire a proceselor interne și a procedurilor de lucru pentru eficientizarea gestionării furnizării serviciilor publice;
- Aplicarea standardelor de cost și de calitate pentru toate serviciile publice;
- Dezvoltarea și promovarea implementării sistemelor de ghișeu unic;
- Promovarea bunelor practici în administraţia publică şi încurajarea schimbului de experienţă, a networking-ului între entităţile publice cu privire la gestionarea furnizării serviciilor publice;
- Potenţiali beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice locale; structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale; asociaţii de dezvoltare intercomunitare; universităţi; ONG-uri; partenerii sociali.

Obiectiv specific 2.2 - Creșterea transparenţei, integrităţii și responsabilităţii la nivelul autorităţilor și instituţiilor publice.

- Tipuri de activităţi:
- Îmbunătăţirea cadrului legal și operaţional care reglementează regimul incompatibilităţilor, conflictul de interese și a normelor deontologice pentru personalul din autorităţile și instituţiile publice;
- Creșterea transparenţei privind atât obligaţiile și drepturile instituţiilor publice, cât și drepturile și obligaţiile beneficiarilor privind serviciile publice (ex. carta serviciilor publice, ghiduri pentru beneficiarii serviciilor publice);
- Dezvoltarea și implementarea de măsuri privind reducerea corupţiei (ex. organizarea de campanii de educaţie publică, realizarea de sondaje privind percepţia publică în materie de corupţie, analize, studii etc.);
- Potenţiali beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice centrale și locale; structurile
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale; autorităţi administrative autonome; universităţi; ONG-uri.

Obiectiv specific 2.3 - Îmbunătăţirea accesului și a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe și integrităţi sporite la nivelul acestuia.

- Tipuri de activităţi:
- Îmbunătăţirea sistemului de asistenţă juridică prin dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătăţite de acordare a asistenţei judiciare şi de evaluare a calităţii asistenţei;
- Îmbunătăţirea accesului la jurisprudenţă în mediul on-line, îmbunătăţirea accesului la dosarele de judecată (e-file), îmbunătăţirea continuă a aplicaţiilor informatice existente;
- Organizarea de campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a justiţiabililor, elaborarea de ghiduri/materiale informative cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile justiţiabililor etc…
Potenţiali beneficiari: instituţii din sistemul judiciar; autorităţi administrative autonome; ONG-uri.

Axa Prioritară 3 - Asistență tehnică.

- Valoare alocată - 22,13 mil euro FSE.
- Tipuri de activităţi:
- Asigurarea suportului necesar Autorităţii de Management pentru implementarea diferitelor etape ale PO CA;
- Activităţi de publicitate și informare specifice PO CA.
- Potenţiali beneficiari: autoritatea de management a PO CA.

Programul Operational Regional 2014-2020

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

- Valoare alocată - 165 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare.

Potențiali beneficiari: entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic.

Axa Prioritară 2 – Imbunătățirea competitivității IMM-urilor

- Valoare alocată - 700 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii.
- Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Potențiali beneficiari: IMM-uri.

Axa Prioritară 3 - Eficiență energetică în clădiri publice

- Valoare alocată - 300 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora.

Potențiali beneficiari: autorități publice centrale și locale.

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
- Valoare alocată - 2.654 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora.
- Investiții în iluminatul public.
- Măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.).
- Regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc).

Potențiali beneficiari: autorități publice locale - mediul urban.

DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ INTEGRATĂ

- Categorii de orașe finanțate:
- Poli de crestere - 7.
- Poli de dezvoltare urbană - municipii reședință de județ - 33.
- Centre de dezvoltare zonală - orașe și municipii - 271.
- Abordare diferită pe categorii de orașe:
- Poli de creștere - abordare funcțională (municipiul și zona funcțională).
- Poli de dezvoltare urbană ‐ opțional abordare funcțională (municipiul și zona funcțională).
- Centre de dezvoltare zonală ‐ orașe și municipii, inclusiv satele aparținătoare.
- Finanțarea unor proiecte integrate pe baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană;
- Lista de proiecte din cadrul strategiei integrate se va realiza de către autoritățile publice locale, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale POR;
- Promovarea unei abordări integrate reale – prioritizarea la finanțare în celelalte programe operaționale a proiectelor care sunt parte a strategiilor integrate de dezvoltare urbană.

Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

- Valoare alocată - 300 mil euro FEDR.

Tipuri de activități: restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural.

Potențiali beneficiari:

- Autorități publice locale;
- Autorități publice centrale;
- ONG - uri;
- Unități de cult;
- Parteneriate.

Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

- Valoare alocată - 900 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T;
- Construcţia/ reabilitarea/ modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respective.

Potențiali beneficiari: autorități publice locale (CJ).

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

- Valoare alocată - 95 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Valorificarea economică a potențialului turistic balnear;
- Valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local;
- Infrastructură turistică publică de agreement;
- Potențiali beneficiari: autorități publice locale, parteneriate.

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

- Valoare alocată - 400 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Construcţia de spitale regionale;
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă;
- Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe);
- Construirea/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată;
- Reabilitare/modernizarea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială;
- Construcţie reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Potențiali beneficiari:

- Autorități publice locale;
- Furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii;
- Parteneriate.

Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

- Valoare alocată - 90 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Acțiuni integrate prin:
- Construirea/ reabilitare/modernizare locuinţelor sociale;
- Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale;
- Stimularea ocupării - activităţi de economie socială;
- Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere;

Potențiali beneficiari:

- Parteneriate (grup de acțiune locală) între:
- Unităţi administrative-teritoriale (APL);
- Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii;
- ONG-uri.

Axa Prioritară 10 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale

- Valoare alocată – 340 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I-VIII);
- Reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice;
- Reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Potențiali beneficiari:

- Unităţi administrative - teritoriale (APL);
- Instituţii de învăţământ superior de stat.

Axa Prioritară 11 - Îmbunătățirea activității cadastrale

- Valoare alocată - 250 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:
- Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României;
- Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
- Management, Strategie și Tactici.

Potențiali beneficiari: ANCPI.

Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică

- Valoare alocată – 104 mil euro FEDR.

Tipuri de activități:

- Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR;
- Activităţi de publicitate şi informare specifice POR

Potențiali beneficiari:

- Autoritatea de management POR;
- Organisme intermediare POR.

Programe Nationale 2015

niciun program deschis...

Untitled Document

Back to Top

Untitled Document